Algemene voorwaarden Scooter Outlet Almelo Webshop

Door een bestelling te plaatsen via onze webshop, stem je in met onze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, met de voorwaarden van de geldverstrekker. Let op: een bestelling plaatsen houdt in dat je akkoord gaat met de betalingsverplichting.

 • Inhoudsopgave:
  Artikel 1 – Definities
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Artikel 4 – Het aanbod
  Artikel 5 – De overeenkomst
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 9 – De prijs
  Artikel 10 – Conformiteit en garantie
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 13 – Betaling
  Artikel 14 – Klachtenregeling
  Artikel 15 – Geschillen

 

 • Artikel 1 – Definities
 1. Bedenktijd: de periode waarin de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
 2. Consument: een individu dat niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
 3. Dag: een kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten en/of diensten, met verplichtingen die in de tijd zijn gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk medium waarmee informatie die persoonlijk aan de consument of verkoper is gericht, kan worden opgeslagen voor toekomstige raadpleging;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: een formulier voor herroeping dat door de verkoper beschikbaar wordt gesteld voor consumenten die hun herroepingsrecht willen uitoefenen;
 8. Verkoper: een individu of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de verkoper en consument uitsluitend gebruik maken van communicatiemiddelen op afstand om de overeenkomst te sluiten;
 10. Communicatiemiddel op afstand: een middel waarmee een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat de consument en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.

 

 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Scooter Outlet Almelo
  Nachtegaalstraat 45
  7605 BK Almelo
  Telefoonnummer: 0546 219 565
  E-mailadres: info -AT- scooteroutletalmelo.nl
  KvK-nummer: 63081067

 

 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Als dit niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en kunnen worden opgevraagd.

Als er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze ook. De consument kan zich altijd beroepen op de meest gunstige bepaling als er sprake is van tegenstrijdige voorwaarden.

Als een bepaling in deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige van kracht. De nietige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die de oorspronkelijke strekking zoveel mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meer bepalingen van deze voorwaarden worden uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 • Artikel 4 – Het aanbod
 1. Aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden worden duidelijk vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend en kan door de ondernemer worden gewijzigd of aangepast.
 3. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten en/of diensten, inclusief waarheidsgetrouwe afbeeldingen. Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.
 4. Afbeeldingen en specificaties zijn indicatief en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. De kleuren op de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat duidelijke informatie over de rechten en verplichtingen van de consument, zoals de prijs inclusief belastingen, verzendkosten, de wijze van betaling en aflevering, en de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 7. Ook wordt vermeld of het herroepingsrecht van toepassing is, hoe de overeenkomst wordt gearchiveerd en hoe de consument zijn verstrekte gegevens kan controleren voor het sluiten van de overeenkomst.

 

 • Artikel 5 – De overeenkomst
  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij anders bepaald in lid 4.
  Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang deze ontvangst niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  Bij elektronische overeenkomsten neemt de ondernemer passende maatregelen voor de beveiliging van de gegevensoverdracht en zorgt voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betalingen neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
  De ondernemer kan binnen wettelijke grenzen onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of andere relevante feiten bekend zijn voor een verantwoorde overeenkomst. Als dit onderzoek goede redenen oplevert om de overeenkomst niet aan te gaan, kan de ondernemer de bestelling weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
  Bij het product stuurt de ondernemer schriftelijk of op een toegankelijke manier informatie mee over het bezoekadres voor klachten, het herroepingsrecht, garanties, service na aankoop en andere relevante gegevens.
  In geval van een duurtransactie geldt deze informatie alleen voor de eerste levering.
  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.
  Scooter Outlet Almelo of enige vorm daarvan is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik van producten. Zorg ervoor dat u de producten op de juiste manier gebruikt en ermee omgaat.

 

 • Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden.
 2. Tijdens deze bedenktijd moet de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Het product kan alleen worden geretourneerd als de verzegeling van de verpakking intact is.
 3. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het product met alle geleverde accessoires en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte instructies.
 4. De consument moet binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar maken dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het modelformulier. Het product moet binnen 14 dagen na deze kennisgeving worden teruggestuurd. De consument moet kunnen bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.
 5. Als de consument na afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 2 en 3 geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggestuurd, wordt de koop definitief.

Bij levering van diensten:

 1. De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen ten minste 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst te ontbinden.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de consument de redelijke en duidelijke instructies volgen die door de ondernemer zijn verstrekt bij het aanbod of uiterlijk bij de levering van de dienst.

 

 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor zijn rekening. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat het product reeds is terugontvangen door de webwinkelier of dat er sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd.

 

 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde producten en diensten, zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als de ondernemer dit duidelijk heeft vermeld in het aanbod, ofwel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

  Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten die:

  a. Op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument; b. Duidelijk van persoonlijke aard zijn; c. Niet kunnen worden teruggezonden vanwege hun aard; d. Snel kunnen bederven of verouderen; e. Onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen controle over heeft; f. Losse kranten en tijdschriften; g. Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken; h. Specifiek op maat gemaakte producten die zijn aangepast of op bestelling zijn gemaakt voor de consument.

  Uitsluiting van het herroepingsrecht is ook mogelijk voor bepaalde diensten, namelijk:

  a. Diensten met betrekking tot logies, vervoer, restaurantdiensten of vrijetijdsbesteding die op een specifieke datum of tijdens een specifieke periode worden geleverd; b. Diensten waarvan de levering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken; c. Diensten met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

   

 • Artikel 9 – De prijs

  Gedurende de geldigheidsduur vermeld in het aanbod zullen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behalve in gevallen van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  In sommige gevallen kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen controle over heeft. In dergelijke gevallen kunnen de prijzen variabel zijn en worden eventuele prijzen vermeld als richtprijzen bij het aanbod.

  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of regelingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit vooraf heeft bedongen, en:

  a. ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of regelingen; of b. de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht om het product te leveren tegen de foutieve prijs.

   

 • Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

  De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de specificaties vermeld in het aanbod, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  Een eventueel door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

  De garantie geldt niet indien:

  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

   

 • Artikel 11 – Levering en uitvoering

  De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.

  De plaats van levering is het adres dat door de consument aan het bedrijf is meegedeeld.

  Tenzij anders overeengekomen, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien er vertraging optreedt in de bezorging, of indien een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hierover uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

  Alle levertermijnen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

  Bij ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument wordt duidelijk geïnformeerd als er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht van kracht. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

   

 • Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging:

  1. Een overeenkomst van onbepaalde duur, die tot doel heeft om regelmatig producten of diensten te leveren, inclusief elektriciteit, kan te allen tijde worden opgezegd door de consument. Hierbij geldt een opzegtermijn van maximaal één maand, volgens de overeengekomen opzeggingsregels.
  2. Een overeenkomst van bepaalde duur, die tot doel heeft om regelmatig producten of diensten te leveren, inclusief elektriciteit, kan worden opgezegd door de consument tegen het einde van de bepaalde duur. Ook hier geldt een opzegtermijn van maximaal één maand, volgens de overeengekomen opzeggingsregels.

  Verlenging:

  1. Een overeenkomst van bepaalde duur, gericht op regelmatige levering van producten of diensten, inclusief elektriciteit, mag niet stilzwijgend worden verlengd.
  2. Een uitzondering hierop geldt voor overeenkomsten van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Deze mogen stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, met de mogelijkheid voor de consument om deze verlengde overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
  3. Een overeenkomst van bepaalde duur voor regelmatige levering van producten of diensten mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Voor leveringen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden bij stilzwijgende verlenging.
  4. Een overeenkomst voor een proef- of kennismakingsabonnement eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode en wordt niet stilzwijgend voortgezet.

  Duur:

  1. Bij overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar kan de consument na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij dit in strijd is met redelijkheid en billijkheid.

   

 • Artikel 13 – Betaling
  1. Vooruitbetaling bij opdracht/bestelling: Tenzij anders overeengekomen, dienen verschuldigde bedragen of aanbetalingen bij opdracht of bestelling vooraf te worden voldaan.
  2. Betaling in termijnen of lease: Indien betaling in termijnen of via leasing plaatsvindt, zijn de voorwaarden hiervoor vastgesteld door de geldverstrekker. De consument dient deze voorwaarden te volgen.
  3. Andere gevallen: In overige situaties dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktermijn, zoals beschreven in artikel 6 lid 1. Bij overeenkomsten voor het verlenen van een dienst begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.

  Bij wanbetaling van de consument behoudt de ondernemer, binnen wettelijke grenzen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument zijn medegedeeld.

 

 • Artikel 14 – Klachtenregeling

  De klachtenprocedure van de ondernemer verloopt als volgt:

  1. Indienen van klachten: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  2. Beantwoording van klachten: Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht zal de ondernemer reageren. Als de klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen deze termijn een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
  3. Geschillenregeling: Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. Stichting GeschilOnline: Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, heeft de consument de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen door Stichting GeschilOnline. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en beide partijen stemmen hiermee in. De kosten voor het voorleggen van een geschil aan deze commissie zijn voor rekening van de consument.
  5. Europees ODR-platform: Daarnaast is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform.

  Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

   

 • Artikel 15 – Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.Met vriendelijke groet,Directie Scooter Outlet Almelo